Hyppää sisältöön

Lainsäädännön ajankohtaiset: Poikkeuksellisen paljon lakeja ja muutoksia

Jätehuoltoalaan vaikuttavia muutoksia on käynnissä huomattavan paljon. Kokosimme yhteen tietoa jätelakia täydentävien asetusten ja muiden uudistusten aikatauluista.

Teksti Anne Ignatius Kuva Nina Susi

Jätelaki on saatu vihdoin valmiiksi, mutta jätehuoltoalaan vaikuttavia muutoksia riittää myös lähitulevaisuudessa.

Ympäristöministeriön hallitussihteerin Jussi Kauppilan mukaan on tavallista, että jätelakia muutetaan säännöllisesti, mutta juuri nyt uusia lakeja ja asetuksia on valmisteilla poikkeuksellisen paljon.

Kauppilan mukaan se kertoo ainakin kahdesta asiasta. Ensinnäkin se kertoo siitä, että kansallinen politiikka on tempoilevaa ja osin vaikeasti ennustettavaa. Hallitusohjelmaan tehdään yksityiskohtaisia kirjauksia.

– Tämä näkyy myös lainsäädännön valmistelussa.

Lainsäädännön runsaat muutokset kertovat myös siitä, että EU:ssa tapahtuu nyt paljon. Kauppilan mielestä EU:ssa päätöksiä tehdään harkitsematta.

Hyvänä ja ajankohtaisena esimerkkinä siitä hän mainitsee SUP-direktiivin, joka on valmisteltu nopeasti ja hätäisesti.

– Hätäinen valmistelu aiheuttaa akuutteja ongelmia myös kansallisessa toimeenpanossa.

Jätelain toimivuutta seurataan

Hyvä uutinen on se, että lakien toimivuutta ja vaikutuksia seurataan.

Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi, miten jätelaki ja tietyt rakenteelliset muutokset toimivat. Hanke käynnistetään loppuvuodesta 2021, ja arvioinnin tulokset pitää esittää vuoden 2025 loppuun mennessä.

Eduskunta painottaa, että seurannassa pitää kiinnittää huomiota etenkin yhdyskuntajätteen kierrätysasteen, jätteenkuljetuksen hintojen ja pk-yritysten kilpailuaseman kehittymiseen.

– Kuntien jätehuoltokuljetuksia pyritään kehittämään niin, että myös pk-yritykset voivat menestyä kilpailutuksissa, Jussi Kauppila sanoo.

Ympäristöministeriön ympäristöneuvos Riitta Levinen ja hallitussihteeri Jussi Kauppila kertoivat Jätehuoltopäivillä, missä lainsäädännössä mennään. Kuva: Nina Susi

Aikataulu näyttää nyt tältä

Kokosimme yhteen merkittävimmät jätehuoltoalaan vaikuttavat muutokset, jotka ovat tulossa voimaan muutaman vuoden sisällä. Aikataulut tulevat varmasti vielä muuttumaan, mutta listaus kertoo tämänhetkisen suunnitelman.

Marraskuu 2021

* Jätehuoltolakia täydentävät asetukset on tarkoitus saada valmiiksi. Asetuksissa määritellään esimerkiksi yhdyskunta- ja pakkausjätteen kierrätystavoitteet, rakennus- ja purkujätteen hyödyntämistavoitteet ja tuottajavastuun vähimmäisvaatimukset.

Loppuvuosi 2021

* Jätehuollon rekistereitä koskeva hallituksen esitysluonnos tulee lausunnoille. Myös SUP-direktiivin kansallista toimeenpanoa koskeva jätelain muutosehdotus tulee lausuntokierrokselle. Kuka tahansa voi jättää lausunnon.

* Kuntien ja tuottajien pitää järjestää pakkausten erilliskeräys sopimuksella, joka kattaa vähintään kaksi kolmasosaa Suomen asukkaista. Kunnat järjestävät asuintalojen pakkausjätteen erilliskeräyksen. Tuottajat maksavat kunnille korvauksia keräyskustannuksista.

*Tuottajavastuun piiriin kuuluvien tuottajien pitää liittyä tuottajayhteisöön viimeistään 31.12.2021.

Talvi 2022

* Eri toiminnanharjoittajien kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuuksia tiukennetaan.

* Yhdyskunta- ja pakkausjätteen kierrätysasteen laskentatavat muuttuvat vuoden 2022 alusta.

Kevät/kesä 2022

* SUP-direktiivin toimeenpaneva jätelain muutos tulee voimaan.

Syyskuu 2022

* Tuottajarekisteriä ja jätehuoltorekisteriä koskevia muutoksia astunee voimaan.

Kevät 2022

* Hallitusohjelman mukaan kunnallisen jätehuollon toimijan ulosmyyntiraja pidetään 10 prosentissa myös 1.1.2030 alkaen. Tätä koskevan hallituksen esitysluonnoksen on tarkoitus valmistua lausunnoille keväällä 2022.

Kesäkuu 2022

* Hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi pitää tehdä viimeistään 30.6.2022.

Heinäkuu 2022

* Ennen julkista jätekuljetusten hankintaa kunnalla on velvollisuus tehdä markkinakartoitus 1.7.2022 alkaen. Ilman markkinakartoitusta tarjouspyyntöä ei voi julkaista. Kun kunta tietää, mitä palveluita alueella tarjotaan, se pystyy laatimaan tarjouspyynnöt niin, että myös alueen pk-yritykset voivat jättää tarjouksen.

* Biojätteen erilliskeräys alkaa kaikissa taajamien vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistössä.

Vuosi 2023

* Asumisessa syntyvän tekstiilijätteen alueellinen vastaanotto alkaa.

* Uusi jätehuoltorekisteri jätteiden siirtoasiakirjoista valmistuu. Se parantaa ympäristölle haitallisia yhdisteitä sisältävän POP-jätteen jäljitettävyyttä.

Heinäkuu 2023

* Pienmetallin ja pakkausjätteen erilliskeräys alkaa kaikissa taajamien vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöissä.

* Kunnan pitää järjestää pienmetalli- ja pakkausjätteen kuljetukset kiinteistöiltä viimeistään 1.7.2023 alkaen.

Heinäkuu 2024

* Biojätteen erilliskeräys laajenee yli 10 000 asukkaan taajamissa kaikille kiinteistöille viimeistään heinäkuussa 2024.

* Kunnan pitää järjestää biojätteen kuljetus kiinteistöiltä viimeistään 19.7.2024.

Lähteet: Ympäristöministeriön hallitussihteeri Jussi Kauppila ja ympäristöneuvos Riitta Levinen.